Automobilių vagystės Car thefts
 

Pastabos: 
1) Iki 2003-05-01: 
nusikalstamos veikos = nusikaltimai.
2) Nuo 2003-05-01: 
įsigaliojo naujieji Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas ir Bausmių vykdymo kodeksas;
pasikeitė nusikalstamų veikų registracijos ir apskaitos tvarka;
nusikalstamos veikos = nusikaltimai + baudžiamieji nusižengimai.
3) Ištirtų nusikalstamų veikų dalis perskaičiuota pagal naują metodiką visiems turimiems duomenims. Tai ištirtų ir ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų santykis.
4) 1996-2006 m. duomenys perskaičiuoti naudojant gyventojų skaičių metų pradžioje.
 

Notes: 
1) Until May 1, 2003:
criminal offences = crimes.
2) From May 1, 2003:
the following newly re-approved codes comes into effect: the Criminal Code, the Code of Criminal Procedure and the Penal Code of the Republic of Lithuania;
criminal offences = crimes + misdemeanours.
3)
Share of investigated criminal offences have been recalculated basing on the new methodology. It is a ratio of investigated criminal offences to criminal offences recorded during the accounting period.
4) The data of 1996-2006 year recalculated using the number of population as of 1 January.
 

Metai / Years

1995

1996

1997

1998

1999
Užregistruota nusikalstamų veikų
Registered criminal offences
 

3905

3805

4163

3675
Nusikalstamų veikų sk. 100 000 gyventojų
Number of criminal offences per 100 000 population
  108 106 117 104
Metai / Years 2000 2001 2002 2003 2004
Užregistruota nusikalstamų veikų
Registered criminal offences

5185

5822

5716 6448 5865
Nusikalstamų veikų sk. 100 000 gyventojų
Number of criminal offences per 100 000 population
148 167 164 186 170
Metai / Years 2005 2006 2007    
Užregistruota nusikalstamų veikų
Registered criminal offences
4138 3176 2514    
Nusikalstamų veikų sk. 100 000 gyventojų
Number of criminal offences per 100 000 population
121 93 74    


Per 2007 metus užregistruotų automobilių vagysčių skaičius 100 000 gyventojų savivaldybėse:
The number of registered car thefts per 100 000 population in municipalities during 2007:

Išsamesnė informacija - žr.  „Automatizuota statistika", Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ataskaitose.
See more in Automated statistics  (Statistical Reports of IT and Communications Department under Ministry of the Interior).

 


Lyginamoji dalis visų užregistruotų nusikalstamų veikų atžvilgiu, %
Compared to the total number of registered criminal offences, %

Metai / Years

1995

1996

1997

1998

1999
Lyginamoji dalis, %
Compared to the total number of registered criminal offences, %
 

5,7

5,0

5,3

4,8

Metai / Years

2000

2001 2002 2003 2004
Lyginamoji dalis, %
Compared to the total number of registered criminal offences, %

6,3

7,3 7,9 7,6 6,3
Metai / Years

2005

2006 2007    
Lyginamoji dalis, %
Compared to the total number of registered criminal offences, %
4,6 3,9 3,4    

 


Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais m.)
Rate of change in number of criminal offences (compare to previous year)

Metai / Years

1995

1996

1997

1998

1999
Nusikalstamų veikų sk. pakitimo tempai
Rate of change in number of criminal offences
   

-100

358

-488
Nusikalstamų veikų sk. pakitimo tempai, %
Rate of change in number of criminal offences, %
   

-2,6

9,4

-11,7
Metai / Years 2000 2001

2002

2003

2004

Nusikalstamų veikų sk. pakitimo tempai
Rate of change in number of criminal offences

1510

637

-106

732

-583
Nusikalstamų veikų sk. pakitimo tempai, %
Rate of change in number of criminal offences, %

41,1

 12,3

-1,8

12,8

-9,0
Metai / Years 2005 2006 2007    
Nusikalstamų veikų sk. pakitimo tempai
Rate of change in number of criminal offences
-1727 -962 -662    
Nusikalstamų veikų sk. pakitimo tempai, %
Rate of change in number of criminal offences, %
-29,4 -23,2 -20,8    

 


Ištirta nusikalstamų veikų
Investigated criminal offences

Metai / Years

1995

1996

1997

1998

1999
Ištirta nusikalstamų veikų, %
Investigated criminal offences, %
 

15,3

18,3

12,5

12,2

Metai / Years

2000

2001 2002 2003 2004
Ištirta nusikalstamų veikų
Investigated criminal offences
        994
Ištirta nusikalstamų veikų, %
Investigated criminal offences, %

15,2

15,6

14,6

11,1

16,9
Metai / Years

2005

2006 2007    
Ištirta nusikalstamų veikų
Investigated criminal offences
889 664 625    
Ištirta nusikalstamų veikų, %
Investigated criminal offences, %
21,5 20,9 24,9    

 

Šių duomenų Microsoft Excel byla. The data in Microsoft Excel file.

Duomenų šaltiniai:

1)  Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistinės ataskaitos - Duomenys apie nusikalstamumą per 1996, ..., 2007 metų 12 mėnesių Lietuvos Respublikoje (Forma 1-Ž).

2) Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistinės ataskaitos „Duomenys apie užregistruotus ir išaiškintus nusikaltimus, padarytus Lietuvos Respublikoje per 2001, ..., 2006 metų 12 mėnesių (Forma 2Ž-APSK)".

3) Gyventojų skaičius pagal lytį mieste ir kaime metų pradžioje. Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1290 (2007 06 21). Gyventojų skaičius 1989-2001 m. perskaičiuotas, remiantis gyventojų surašymo duomenimis.

Sources of the data:

1) Statistical Reports of IT and Communications Department under Ministry of the Interior - Crime statistics in Lithuanian Republic during 12 month in 1996, ..., 2007 (1-Ž form).

2) Statistical reports of IT and Communications Department under Ministry of the Interior  - Data on the recorded and Investigated crimes committed in the Republic of Lithuania during 12 month in 2001, ..., 2006 (form 2Ž-APSK).

3) Population by sex in urban and rural areas as of 1 January.  Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=371   (2007 06 21). The number of population in 1989-2001 is revised  according to the Population Census data.


© 1999-2008 Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras (NPLC) © 1999-2008 Centre for Crime Prevention in Lithuania (CCPL)
Redaguota: 2008-01-25

Last edited: 25-01-2008